Δικαιολογητικά

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνήθως χρειάζονται στοιχεία σχετικά με τους δανειολήπτες και το προσημειωμένο ακίνητο προς αγορά. Τα έγγραφα που συνήθως ζητούνται για την τελική έγκριση είναι:

Δικαιολογητικά για τους δανειολήπτες

 • Φωτοτυπία ταυτοτήτων/οικογενειακό διαβατήριο.
 • Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 • Σε περίπτωση διάστασης, φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικού (εάν υπάρχει) και σε περίπτωση διαζυγίου, δικαστική απόφαση και έγγραφο από δημαρχείο ή εκκλησία.
 • Αποδείξεις πληρωμών υφιστάμενων ταμείων των τριών τελευταίων συνεχόμενων μηνών (Σε περίπτωση που υπάρχουν άλλα δάνεια).
 • Σε περίπτωση αναχρηματοδότησης, αποδείξεις πληρωμών των τελευταίων έξι συνεχόμενων μηνών (για στεγαστικά δάνεια) και τριών τελευταίων συνεχόμενων μηνών (για καταναλωτικά, προσωπικά, ανοιχτά δάνεια).

Δικαιολογητικά για το εισόδημα

Για υπαλλήλους και συνταξιούχους:
 • Φωτοτυπία του Ε9, προηγούμενου έτους και σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης, Φωτοτυπία του Ε9 των προηγούμενων ετών.
 • Φωτοτυπία τελευταίας χρονιάς του Ε1 και εκκαθαριστικό εφορίας.
 • Φωτοτυπία τελευταίας χρονιάς του Ε2 (σε περίπτωση που οι δανειζόμενοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια).
 • Φωτοτυπία από τις τρεις τελευταίες αποδείξεις μισθοδοσίας.
 • Φωτοτυπία εργασιακής σύμβασης που να αναφέρει το έτος πρόσληψης και τις μηνιαίες αποδοχές.
Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες:
 • Φωτοτυπία των τριών τελευταίων εκκαθαριστικών εφορίας.
 • Φωτοτυπία του τελευταίου Ε3, Ε1 (για ελεύθερους επαγγελματίες) και Ε5 (για Α.Ε.,.Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε.).
 • Φωτοτυπία των δύο τελευταίων ισολογισμών(για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Δικαιολογητικά για το ακίνητο

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
 • Αντίγραφο τίτλου κτήσης του ακινήτου (τελευταία συμβολαιογραφική πράξη: συμβόλαιο αγοραπωλησίας ή σύσταση οριζόντιου ιδιοκτησίας ή δωρεά/κληρονομιά/γονική παροχή).
 • Οικοδομική άδεια.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
 • Τοπογραφικό διάγραμμα (δε χρειάζονται για διαμέρισμα σε πολυκατοικία).
 • Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης οικοπέδου με τους όρους δόμησης (δε χρειάζονται για διαμέρισμα σε πολυκατοικία).
 • Σχέδια κατόψεων της οικοδομικής άδειας.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πριν αξιολογήσουν την κάθε υπόθεση και προβούν σε τελική έγκριση, συνήθως δίνουν μια έγκριση υπό προϋποθέσεις.

Τα δικαιολογητικά που συνήθως ζητούνται για την έγκριση υπό προϋποθέσεις είναι αυτά που αφορούν τους δανειολήπτες και το εισόδημά τους.

Ένας δανειολήπτης μπορεί να θεωρήσει με ασφάλεια ότι θα πάρει το δάνειο που ζήτησε μόνο μετά την τελική έγκριση, αφού δηλαδή έχει διενεργηθεί νομικός και τεχνικός έλεγχος του προσημειωμένου ακινήτου και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Ένας εκπρόσωπός μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτησή σας! Επικοινωνήστε μαζί μας
Loading...