Λεξικό Ορολογιών

Οριζόντια ιδιοκτησία (Σύσταση)

Είναι η συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με την οποία δημιουργούνται επί ενός ακινήτου αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, στις οποίες κατανέμονται τα χιλιοστά επί του οικοπέδου (ποσοστό συνιδιοκτησίας). Η πράξη σύστασης μπορεί να γίνει είτε από τον ιδιοκτήτη (για ήδη ανεγερθέντα κτίσματα ή για μελλοντικά), είτε μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου, σε περίπτωση ύπαρξης οικοπέδου που δίνεται ως αντιπαροχή. Διευκρινίζει τον όροφο της κάθε κατοικίας αλλά και τα επιμέρους διαμερίσματα.

Κάθετη Ιδιοκτησία (Σύσταση)

Η συμβολαιογραφική πράξη που ορίζει τις ξεχωριστές ιδιοκτησίες (π.χ. διαμερίσματα) οι οποίες βρίσκονται σε ένα οικόπεδο. Είναι κάτι ανάλογο μέ την οριζόντια αλλά εδώ τό οικόπεδο χωρίζεται σέ δύο κάθετες στήλες στις οποίες οι ιδιοκτησίες μπορούν να διανεμηθούν οριζόντια, εκάστη. (Κάθετη στήλη). Διευκρινίζει τον όροφο της κάθε κατοικίας αλλά και τα επιμέρους διαμερίσματα.

Συμβόλαιο αγοραπωλησίας

Είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ενός ακινήτου έναντι ορισμένου τιμήματος. Το Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας περιγράφει διεξοδικά την ιδιοκτησία και το νομικό καθεστώς αυτής. Η μεταβίβαση του ακινήτου συντελείται με τη μεταγραφή του Συμβολαίου Αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό Γραφείο.

Συμβολαιογραφική πράξη

Το έγγραφο που συντάσσεται από τον Συμβολαιογράφο και συνιστά δημόσιο έγγραφο.

Πλήρης Κυριότητα

Είναι όταν η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία ανήκουν σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή το πρόσωπο αυτό έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το ακίνητο και να κερδίσει από αυτό ή ακόμη και να το μεταβΙβάσει μόνος του. Επίσης είναι υπόχρεος για την καταβολή των φόρων,ή άλλων υποχρεώσεων που δημιουργει το ακίνητο.

Ψιλή κυριότητα

Αφαιρούμενης της επικαρπίας από την πλήρη κυριότητα απομένει η ψιλή κυριότητα, η οποία δημιουργεί προσδοκία δικαιώματος πλήρους κυριότητας διότι η επικαρπία αυτοδίκαια θα συνενωθεί με την ψιλή κυριότητα άμα τω θανάτω του επικαρπωτή.

Επικαρπία

Εμπράγματο δικαίωμα που συνίσταται στην πλήρη χρήση και κάρπωση του ακινήτου χωρίς να παραβλάπτεται η ουσία του. Σε περιπτώσεις δωρεάς και γονικής παροχής, η επικαρπία του εκάστοτε ακινήτου μπορεί να παρακρατηθεί από το δωρητή και να περιέλθει στο δωρολήπτη αυτόματα μετά το θάνατο του δωρητή, ή προγενέστερα με συμβολαιογραφική πράξη.

Γονική παροχή

Γονική παροχή καλείται η δωρεά, η οποία συνίσταται μεταξύ γονέων και , τέκνων και η οποία υπόκειται σε ιδιαίτερες φορολογικές κλίμακες.

Οικόπεδο

Με τον όρο "οικόπεδο" χαρακτηρίζεται το γεωτεμάχιο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου.

Αγροτεμάχιο

Με τον όρο "αγροτεμάχιο" χαρακτηρίζεται κάθε γεωτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου.

Αντιπαροχή

Είναι ο θεσμός όπου ο οικοπεδούχος μεταβιβάζει συμφωνημένο και εξ' αδιαιρέτου ποσοστό του οικοπέδου του στον κατασκευαστή και κατά επακόλουθο στους αγοραστές που αυτός θα βρει, με αντάλλαγμα κάποιους χώρους από την νεοαναγειρόμενη οικοδομή. Με την πρωτότυπη αυτή «συμμαχία» οικοπεδούχων και κατασκευαστών ανοικοδομήθηκε η πλειοψηφία της ελληνικής επικράτειας τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Συντελεστής δόμησης

Είναι ο αριθμός, ο οποίος, πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει τη συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων των κτιρίων που μπορούν να κατασκευαστούν στο οικόπεδο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Σε ένα οικόπεδο 500m2 με Σ.Δ.=0,8 επιτρέπεται να χτιστούν 400m2 κτίσματος (500m2 Χ 0,8). Επιπρόσθετα σε αυτό το οικόπεδο θα μπορούν να δομηθούν και 15% ημιυπαίθριοι χώροι συν τους όποιους υπόγειους χώρους.

Συντελεστής Κάλυψης

Είναι ο συντελεστής ο οποίος ορίζει το επιτρεπόμενο όριο κάλυψης ενός οικοπέδου με κτίσμα.

Σε 1.000 τμ. με «κάλυψη» 0,40 μπορούμε να τοποθετήσουμε το κτήριο μόνον μέσα σε (1.000Χ0,40=) 400τμ. επιφάνεια γης εντός του οικοπέδου. Δηλαδή, έστω και εάν μπορούμε λόγω Σ/Δ να κτίσουμε 800τμ., αυτά πρέπει να «πατήσουν» πάνω σε 400τμ. επιφάνεια (και άρα 2 επίπεδα από 400τμ. η 4 επίπεδα από 200τμ. κλπ, εφόσον βέβαια το επιτρεπόμενο ύψος μας το επιτρέπει).

Συντελεστής Εμπορικότητας

Πρόκειται για συντελεστή καθοριζόμενο από την Πολιτεία, ο οποίος αυξάνει την αξίας ενός ακινήτου, λόγω της θέσης του σε κεντρικό και εμπορικό δρόμο. Η τιμή εκκίνησης ακινήτων που βρίσκονται στο ισόγειο οδών με Συντελεστή Εμπορικότητας πολλαπλασιάζεται και επί αυτού προκειμένου να προκύψει η αντικειμενική αξία.

Οικοδομική γραμμή δόμησης

Είναι το όριο οικοδομικού τετραγώνου που ορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο προς την πλευρά του κοινόχρηστου χώρου, έως το οποίο επιτρέπεται η δόμηση.

Οικοδομικό τετράγωνο

Είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση, που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους.

Όρια οικοδομικού τετραγώνου

Είναι οι οριακές γραμμές που το χωρίζουν από τους κοινόχρηστους χώρους.

Πλάτος δρόμου

Σε κάθε σημείο του άξονα του είναι το μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών μήκος της καθέτου στον άξονα στο σημείο αυτό.

Δικαίωμα υψούν

Είναι το δικαίωμα ανεγέρσεως μελλοντικών ορόφων πάνω από τους ήδη υπάρχοντες και μέχρι εξαντλήσεως του συντελεστή δομήσεως.

Αποστάσεις "Δ"

Η επιτρεπόμενη απόσταση που αρχίζει ο εξωτερικός τοίχος του ακινήτου, από το σύνορό του με το διπλανό οικόπεδο. (Όση απόσταση έχει «αφήσει ο διπλανός» υποχρεούται να αφήσει και αυτό το κτήριο). Ειδικώς σε περιπτώσεις που το οικόπεδό μας έχει πρόσοψη μικρότερη των 9μ. κατ εξαίρεση, μπορεί να «κολλήσει» στην μεσοτοιχία.

Χιλιοστά επί οικοπέδου

Τα χιλιοστά επί του οικοπέδου κατανέμονται στις οριζόντιες/ κάθετες ιδιοκτησίες ενός ακινήτου με τη σύσταση οριζόντιας/ κάθετης ιδιοκτησίας και εκφράζουν τη συνιδιοκτησία επί του οικοπέδου των ιδιοκτησιών αυτών. Συνήθως, όσο μεγαλύτερη σε εμβαδόν είναι η εκάστοτε ιδιοκτησία, τόσο περισσότερα χιλιοστά διαθέτει επί του οικοπέδου στο οποίο και βρίσκεται.

Εξ αδιαιρέτου (κτήση):

Εξ αδιαιρέτου κτήση σε κάποιο ακίνητο υπάρχει όταν περισσότεροι από ένας ιδιοκτήτες αποκτούν από κοινού το εν λόγω ακίνητο τόσο λόγω σύμβασης (π.χ. σε περίπτωση αγοράς) όσο και εκ του νόμου (π.χ. σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονομιάς).

Κατάτμηση οικοπέδου

Ο χωρισμός ενός οικοπέδου σε περισσότερα μικρότερα οικόπεδα. Η κατάτμηση ενός οικοπέδου επιτρέπεται όταν. τα δημιουργούμενα μικρότερα οικόπεδα είναι όλα άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Δίοδος δουλείας

Εάν ένα κομμάτι γης βρίσκεται πίσω από άλλα που ακουμπούν στον δρόμο, για να αποκτήσει δική του είσοδο, παραχωρείται από τους μπροστινούς ιδιοκτήτες, διάδρομος (που συνήθως δεν ξεπερνάει τα 3μ. πλάτος) για να μην παραμείνει «τυφλό».

Αντικειμενική Αξία Ακινήτου

Η αξία ενός ακινήτου όπως αυτή καθορίζεται από την ΔΟΥ. Συνήθως, και ιδίως στα αστικά κέντρα, η αξία αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Υπάρχουν διάφορες συνιστώσες υπολογισμού της όπως ο όροφος της κατοικίας, το εμβαδόν, το έτος κατασκευής, αν είναι γωνιακό ή όχι, αν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή και άλλες. Η αντικειμενική αξία είναι συνήθως και το τίμημα που αναγράφεται επί των συμβολαίων αγοράς και επί τούτης υπολογίζονται και οι όποιοι φόροι, το τέλος του υποθηκοφυλακείου αλλά και οι αμοιβές του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου.

Εμπορική / Αγοραία / Πραγματική Αξία Ακινήτου

Είναι η πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά και ορίζεται 100% από την προσφορά και την ζήτηση αλλά και πολύ συχνά από τις ικανότητες του Κτηματομεσιτικού σας Συμβούλου.

Υπεραξία

Είναι η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή αγοράς και την τιμή πώλησης ενός ακινήτου αφού αφαιρεθούν οι πληθωριστικές αναπροσαρμογές που ισχύουν για το διάστημα μεταξύ αγοράς και πώλησης.

Αρραβώνας

Τα χρήματα που προκαταβάλλετε για την κράτηση του σπιτιού. Το ποσό αυτό αφαιρείται από την τελική τιμή του σπιτιού.

Εντολή Υπόδειξης

Κάθε φορά που ένας κτηματομεσίτης επιδεικνύει ένα διαθέσιμο ακίνητο προς τον ενδιαφερόμενο ο δεύτερος του υπογράφει την Εντολή Υπόδειξης, δηλαδή μία σύμβαση η οποία αποδεικνύει ότι η υπόδειξη πραγματοποιήθηκε. Κατά την στιγμή υπογραφής της Εντολής θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.

Εκτίμηση ακινήτου

Ο τεχνικός έλεγχος που γίνεται σε ακίνητο προκειμένου να διαπιστωθεί η σύμφωνη με τους πολεοδομικούς κανόνες κατασκευή του και να εκτιμηθεί η εμπορική του αξία. Η εκτίμηση του ακινήτου πραγματοποιείται από αρχιτέκτονα ή μηχανικό.

Έλεγχος Τίτλων

Ο νομικός έλεγχος, που πραγματοποιείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο και συνίσταται σε έλεγχο των τίτλων του ακινήτου.

Βάρη

Περιορισμοί στην κυριότητα ακινήτου. Πρόκειται για την υποθήκη (και την προσημείωση υποθήκης) και τα εμπράγματα δικαιώματα πάνω στο ακίνητο υπέρ του κυρίου άλλου ακινήτου. Όλα τα βάρη πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία Βαρών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή/και Κτηματολογικού Γραφείου.

Κάτοψη

Είναι το γενικό πλάνο ενός κτίσματος αποτυπωμένο πάνω σε χαρτί. Θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει ως “αεροφωτογραφία” ενός κτίσματος του οποίου λείπει η σκεπή. Στην κάτοψη αναγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα οριζόντια μεγέθη του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα από τοίχο ως τοίχο). Για την λήψη δανείου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του προς την τράπεζα, με σφραγίδα υπεύθυνου μηχανικού ή της πολεοδομίας. Αν ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου δεν έχει την κάτοψη του ακινήτου του μπορεί να τη βρει και να τη θεωρήσει στο τοπικό πολεοδομικό γραφείο. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα συναφή έγγραφα (τοπογραφικό, πρόσοψη, άδεια οικοδομής, τροποποιητικές κτλ).

Πρόσοψη

Αποτυπώνει την όψη - “φάτσα” του κτίσματος επί χάρτου και όπως και στην κάτοψη αναγράφει τα σχετικά εμβαδά από άκρη σε άκρη.

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Είναι το αντίστοιχο της κάτοψης (σαν αεροφωτογραφία), αλλά αυτό μας προσδιορίζει τη θέση του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, καθώς και τα γειτονικά του ακίνητα. Πρέπει να αναγράφεται το συνολικό εμβαδόν, αλλά και το μέγεθος της κάθε πλευράς το οικοπέδου. Για να δοθεί άδεια δόμησης θα πρέπει να φέρει σφραγίδα από τοπογράφο ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Ημιυπαίθριος χώρος

Είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρώνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων.

Εξώστης

Είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου ή δώματος, η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την προσωρινή παραμονή ανθρώπων.

Πρασσιά

Η απόσταση μεταξύ του μπροστινού εξωτερικού τοίχου του κτηρίου και της «μάντρας» του οικοπέδου.

Πυλωτή

Η ελεύθερη (ανοικτή) επιφάνεια του ισογείου επί της οποίας ανεγείρεται η οικοδομή. Επί της πυλωτής δημιουργούνται συνήθως θέσεις στάθμευσης, που ανήκουν σε οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) ευρισκόμενες επί της πολυκατοικίας.

Υπόγειο

Είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται έως 1,50 μ. ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους.

Κοινόχρηστοι χώροι

Είναι οι χώροι του κτιρίου ή του οικοπέδου που προορίζονται για χρήση από όλους του ενοίκους του κτιρίου.

Αποκλειστική χρήση

Μία ιδιοκτησία μπορεί να έχει στην αποκλειστική της χρήση έναν χώρο (ελεύθερο τμήμα οικοπέδου ή κτίσμα), ο οποίος χώρος διαφορετικά θα ήταν κοινόχρηστος. O χώρος αυτός ουσιαστικά είναι κοινόχρηστος και οποίος με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δίνεται στην αποκλειστική χρήση μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Στεγαστικό δάνειο

Δανεισμός χρηματικού ποσού (κεφαλαίου) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με σκοπό την απόκτηση οικοπέδου ή απόκτηση, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας. Ο δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αποπληρώσει το κεφάλαιο μαζί με το ποσό που αντιστοιχεί στους τόκους. Σε εξασφάλιση της χρηματοδότησης ο δανειολήπτης συναινεί στην παραχώρηση προσημείωσης υποθήκης υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Αίτηση Δανείου

Η αίτηση με την οποία κάποιο φυσικό πρόσωπο ζητάει να χρηματοδοτηθεί από χρηματοπιστωτικό οργανισμό για συγκεκριμένο σκοπό, όπως η απόκτηση μιας κύριας κατοικίας.

Σύμβαση Δανείου

Η σύμβαση με την οποία το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μεταβιβάζει στον δανειζόμενο ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων (το οποίο όμως συμφωνείται πως θα καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, δηλαδή μετά την πιστοποίηση εγγραφής της πρώτης προσημείωσης) και εκείνος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει έντοκα το ποσό αυτό με τους όρους που συμφωνούνται στη σύμβαση.

Περίοδος Δανείου

Η χρονική περίοδος εντός της οποίας ο δανειζόμενος θα πρέπει να καταβάλει στον Δανειστή (Τράπεζα) το κεφάλαιο του δανείου και τους τόκους που αναλογούν σ' αυτό.

Δόση

Το ποσό που έχει συμφωνήσει ο Δανειολήπτης να καταβάλει στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με συγκεκριμένη συχνότητα (π.χ. μηνιαίως), προκειμένου να εξοφλήσει το χορηγηθέν δάνειο.

Απόσβεση Κεφαλαίου

Η σταδιακή μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή του δανείου. Η καταβολή κάθε τοκοχρεολυτικής δόσης επιφέρει απόσβεση κεφαλαίου ίση με το ποσό κεφαλαίου που περιλαμβάνεται στη δόση αυτή.

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης

Είναι το ποσοστό που εκφράζεται επί τοις εκατό (%) και δηλώνει το συνολικό ετήσιο κόστος της πίστωσης (του δανείου) για τον δανειζόμενο. Συμπεριλαμβάνει δηλαδή, πέραν του ετήσιου ονομαστικού επιτοκίου, και εκείνα τα στοιχεία, τα οποία επαυξάνουν περαιτέρω το κόστος του δανείου, χωρίς να απεικονίζονται στο επιτόκιο, όπως η εισφορά του Ν. 128/75, έξοδα, ασφάλιστρα κ.λπ.

Μερική Πρόωρη Εξόφληση ή Πρόωρη Αποπληρωμή

Η πρόωρη καταβολή ποσού, μεγαλύτερου από την εκάστοτε οφειλόμενη δόση αλλά μικρότερου από το 100% του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου, με την οποία εξοφλείται μερικώς το δάνειο.

Επιτόκιο

Το ποσοστό, που εκφράζεται επί τις εκατό (%), βάσει του οποίου υπολογίζεται ο οφειλόμενος τόκος επί του κεφαλαίου σε ετήσια βάση.

Σταθερό Επιτόκιο

Είναι το επιτόκιο το οποίο παραμένει αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου.

Κυμαινόμενο Επιτόκιο

Είναι το επιτόκιο που αποτελείται από ένα δεδομένο Δείκτη Επιτοκίου, για παράδειγμα ΕΚΤ, και ένα "περιθώριο", για παράδειγμα 2%. Τo Κυμαινόμενο επιτόκιο μεταβάλλεται ανάλογα με τη διακύμανση του Δείκτη Επιτοκίου.

Επιτόκιο Euribor 1/3/6/12 μηνών

Είναι το επιτόκιο για περίοδο 1/3/6/12 μηνών , που δημοσιεύεται από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών σε καθημερινή βάση και αναδημοσιεύεται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

Περιθώριο

Είναι το ποσό που προστίθεται στο Δείκτη Επιτοκίου για την τελική διαμόρφωση του κυμαινόμενου Επιτοκίου.

Επιτόκιο Υπερημερίας

Είναι το επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι επί ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το Επιτόκιο Υπερημερίας είναι μεγαλύτερο από το συμβατικό επιτόκιο. Το τελικό ποσό επιβάρυνσης εξαρτάται από το χρονικό διάστημα καθυστέρησης πληρωμής της οφειλής.

Δείκτης Επιτοκίου

Αφορά στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο Δείκτης Επιτοκίου είναι η βάση με την οποία υπολογίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο. Στον Δείκτη αυτόν προστίθεται το περιθώριο κέρδους (το οποίο διαμορφώνεται από το πιστωτικό ίδρυμα και είναι σταθερό για όλη την περίοδο του δανείου) για την διαμόρφωση του τελικού κυμαινόμενου επιτοκίου.

Δανειστής

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, ο οποίος χορηγεί στο φυσικό πρόσωπο ορισμένο ποσό χρημάτων με τη μορφή δανείου και έχει απαίτηση για την επιστροφή του εντόκως.

Δανειολήπτης

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο λαμβάνει το δάνειο από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και αναλαμβάνει έτσι την υποχρέωση να το αποπληρώσει έντοκα εντός της προσυμφωνηθείσας περιόδου. Ενδέχεται ο δανειολήπτης να είναι παραπάνω από ένα άτομα.

Συνδανειολήπτης

Συνυπογράφει τη σύμβαση δανείου με τον δανειολήπτη και αναλαμβάνει τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις έναντι του πιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή ευθύνεται για την εμπρόθεσμη αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού του δανείου. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τα πιστοληπτικά κριτήρια του πιστωτικού ιδρύματος, είτε είναι κύριος του προσημειούμενου ακινήτου είτε τρίτος.

Εγγυητής

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον δανειστή (χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) να αποπληρώσει το δάνειο σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα υποχρέωσή του. Ενδέχεται ο εγγυητής να είναι παραπάνω από ένα άτομα.

Υποθήκη

Πρόκειται για εμπράγματο δικαίωμα το οποίο εγγράφεται υπέρ του δανειστή επί ορισμένου ακινήτου του δανειολήπτη-οφειλέτη, για την εξασφάλιση της απαίτησής του. Δηλαδή σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει στο δανειστή το οφειλόμενο ποσό, ο δανειστής έχει το δικαίωμα να εκπλειστηριάσει το ακίνητο και τελικά να ικανοποιήσει προνομιακά την απαίτησή του από το πλειστηρίασμα. Η σύσταση της υποθήκης γίνεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό γραφείο. Ωστόσο, επειδή το κόστος της υποθήκης είναι υψηλό (ως προς τα συμβολαιογραφικά έξοδα), οι δανειστές αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα προκρίνουν τη λύση της προσημείωσης υποθήκης.

Προσημείωση Υποθήκης

Είναι το δικαίωμα προτίμησης έναντι τρίτων δανειστών για εγγραφή υποθήκης, που παραχωρείται από τον Δανειζόμενο ή (και) τον Εγγυητή υπέρ του Δανειστή (Τράπεζα) επί ορισμένου ακινήτου / ορισμένων ακινήτων του(ς) προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δανειστή από τη σύμβαση δανείου. Προκειμένου να καταβληθεί τελικά το δάνειο, απαιτείται η εγγραφόμενη υπέρ της Τράπεζας προσημείωση να είναι "πρώτης τάξης", δηλαδή να είναι το πρώτο βάρος που εγγράφεται επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Η προσημείωση υποθήκης εγγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.

Ποσό Προσημείωσης

Το ποσό της προσημείωσης είναι συνήθως μεγαλύτερο από εκείνο της απαίτησης, δηλαδή του κεφαλαίου του δανείου, διότι το συγκεκριμένο βάρος εγγράφεται σε εξασφάλιση όχι μόνο του κεφαλαίου του δανείου, αλλά και των τόκων (συμβατικών και υπερημερίας) και εξόδων.

Εξάλειψη Προσημείωσης Υποθήκης

Με την ολοσχερή αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου καθίσταται εφικτή η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης, η οποία είχε εγγραφεί για τη χορήγηση του δανείου. Η σχετική διαδικασία προϋποθέτει την ανάκληση της απόφασης με την οποία είχε διαταχθεί η εγγραφή της προσημείωσης, η οποία πραγματοποιείται ενώπιον δικαστή. Δυνάμει της εκδιδόμενης απόφασης, η οποία μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και/ή Κτηματολογικό Γραφείο, πραγματοποιείται η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης από τα βιβλία Βαρών του Υποθηκοφυλακείου ή/και του Κτηματολογικού Γραφείου. Τα έξοδα της διαδικασίας βαρύνουν τον δανειολήπτη.

Υποθηκοφυλακείο

Είναι η υπηρεσία όπου καταγράφονται οι περιουσιακές μερίδες και συναλλαγές των πολιτών. Εκεί καταγράφονται και όλα τα βάρη, προσημειώσεις, διεκδικήσεις κτλ, που μπορεί να υφίστανται σε ένα ακίνητο.

Εθνικό Κτηματολόγιο

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η νέα υπηρεσία η οποία σταδιακά θα αντικαταστήσει τα Υποθηκοφυλακεία. Η βασική διαφορά των δύο είναι ότι το Υποθηκοφυλακείο καταγράφει και ενημερώνει την περιουσιακή μερίδα των πολιτών (ανά πολίτη καταγραφή, αγοροπωλησίες ακινήτων, υποθήκες – προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις, βάρη κτλ) ενώ το Κτηματολόγιο καταγράφει τα ακίνητα της κάθε περιφέρειας και αυτούς οι οποίοι τα κατείχαν ή τα κατέχουν (ανά ακίνητο καταγραφή). Ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία υπηρεσία στην Ελλάδα η οποία μπορεί 100% να πιστοποιήσει ποια ακίνητα και τι είδους ακίνητα υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια.

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου

Επιβαρύνει τον αγοραστή. Η καταβολή του πραγματοποιείται πριν την υπογραφή του συμβολαίου, και συνιστά τυπική προϋπόθεσή της, καθώς αντίγραφο του φύλλου της δήλωσης επισυνάπτεται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας. Υπολογίζεται βάσει του τιμήματος αγοράς και προσαυξάνεται βάση της ύπαρξης ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Τέλος που βαρύνει τον κύριο του ακινήτου και προκύπτει από το πολλαπλασιασμό της αξίας του ακινήτου επί τον συντελεστή του τέλους. Η είσπραξη του τέλους ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται μέσα από τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Δημοτικά Τέλη:

Τα τέλη που επιβάλλονται εις βάρος των κατοικιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται εκ μέρους του οικείου Δήμου. Για τον υπολογισμό τους λαμβάνονται υπόψη τα τετραγωνικά μέτρα, η τιμή ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου. Η είσπραξη των Δημοτικών Τελών πραγματοποιείται μέσα από τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Ασφάλεια ακινήτου

Πρόκειται για ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου έναντι κινδύνων πυρκαϊάς, σεισμού και έκρηξης ή έναντι οποιουδήποτε άλλου κινδύνου, η οποία πραγματοποιείται με έξοδα του δανειολήπτη και διαρκεί όσο και το δάνειο. Αποτελεί εφαρμογή του προβλεπόμενου από τον νόμο (άρ. 1285 του Αστικού Κώδικα) σχετικού δικαιώματος του δανειστή (δηλ. του πιστωτικού ιδρύματος), και συνιστά προϋπόθεση χορήγησης του στεγαστικού δανείου.

Ασφάλεια ζωής

Η ασφάλιση του δανειολήπτη για περίπτωση μόνιμης μερικής/ολικής ανικανότητας και θανάτου, που εξασφαλίζει τον ίδιο και την οικογένεια του καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου, σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.

Τα Τελευταία Νέα μας

mesitis.gr

Με χαρά εξυπηρετούμε καθημερινά τους πελάτες μας στην αναζήτησή τους για αγορά ή ενοικίαση ακινήτου. Διαθέτουμε μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων στα Νότια προάστια και στα προάστια του Πειραιά, που θα ικανοποιήσει κάθε απαίτηση. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα χαρούμε να σας ακούσουμε και να σας βοηθήσουμε.

Ιούλ 14

Αναζητήστε με κωδικό

Map-gr